آثار‍ > الفبای ازلی > بدون عنوان

gallery

بدون عنوان

۱۳۹۴

رنگ روغن روی بوم

۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه