آثار‍ > الفبای ازلی > شاد بر آنم…

gallery

شاد بر آنم…

۱۳۷۴

نستعلیق

آثار مشابه