آثار‍ > کتابت > دیوان حافظ > الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها

gallery

الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها

۱۳۸۹

نستعلیق

آثار مشابه