آثار‍ > کتابت > دیوان حافظ > یارم چو قدح به دست گیرد

gallery

یارم چو قدح به دست گیرد

۱۳۸۹

نستعلیق

آثار مشابه