آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > آفتاب از پنجره‌ی شاعر

gallery

آفتاب از پنجره‌ی شاعر

۱۳۸۷

رنگ روغن روی ورق نقره‌ای

۱۷۰*۱۷۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی شخصی محمد احصائی

آثار مشابه