آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > بدون‌عنوان

gallery

بدون‌عنوان

۱۳۸۲

رنگ روغن روی بوم و ورق زر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه