آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > ضیافت

gallery

ضیافت

۱۳۸۷

رنگ روغن روی ورق نقره‌ای

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه