آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > عشق

gallery

عشق

۱۳۸۵

رنگ روغن روی بوم

۱۳۰*۱۳۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه