آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > گفت‌وگوی عاشقانه

gallery

گفت‌وگوی عاشقانه

۱۳۸۷

رنگ روغن روی بوم

۱۴۰*۲۳۵ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه