آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > بدون‌عنوان

gallery

بدون‌عنوان

۱۳۹۴

رنگ روغن روی بوم

۲۸۵*۲۰۴ سانتیمتر

آثار مشابه