آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > رویش

gallery

رویش

۱۳۹۱

رنگ روغن روی بوم

۱۳۵*۱۳۵ سانتیمتر

موزه‌ی متروپولیتن نیویورک

آثار مشابه