آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > شاخه‌های سبز

gallery

شاخه‌های سبز

۱۳۹۴

رنگ روغن روی بوم

۱۲۰*۱۸۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه