آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > عشق

gallery

عشق

۱۳۹۰

رنگ روغن روی بوم

۱۱۰*۱۱۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه