آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > محبت

gallery

محبت

۱۳۹۲

رنگ روغن روی بوم

۲۴۰*۱۲۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه