آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۹۰ > محبت

gallery

محبت

۱۳۹۲

رنگ روغن روی بوم و ورق زر

۱۲۰*۲۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه