آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > باران در گندم‌زار

gallery

باران در گندم‌زار

۱۳۵۲

رنگ روغن روی بوم

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه