آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > برتری

gallery

برتری

۱۳۵۷

رنگ روغن روی بوم

۲۰۰*۱۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه