آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > دوستی

gallery

دوستی

۱۳۵۳

رنگ روغن روی بوم

موزه‌ی هنرهای معاصر کرمان

آثار مشابه