آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > صفحه‌ی سرخ

gallery

صفحه‌ی سرخ

۱۳۵۳

رنگ روغن روی بوم

۱۲۲*۸۲ سانتیمتر

مجموعه‌ی شخصی محمد احصائی

آثار مشابه