آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۵۰ > کنتراست

gallery

کنتراست

۱۳۵۲

رنگ روغن روی بوم

۱۰۰*۵۲ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه