آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۶۰ > مجمر

gallery

مجمر

۱۳۶۴

رنگ روغن روی بوم

۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه