آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌‌ی ۱۳۷۰ > محبت

gallery

محبت

۱۳۷۷

رنگ روغن روی بوم

۸۲*۱۲۲ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه