آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۴۰ > ترکیب نقطه‌ها

gallery

ترکیب نقطه‌ها

۱۳۴۸

رنگ روغن روی بوم

۱۰۰*۸۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی شخصی محمد احصائی

آثار مشابه