آثار‍ > خوشنویسی > الهی عاقبت محمود گردان

gallery

الهی عاقبت محمود گردان

۱۳۸۵

نستعلیق

آثار مشابه