آثار‍ > خوشنویسی > چلیپا > امروز تو را دسترسی فردا نیست

gallery

امروز تو را دسترسی فردا نیست

۱۳۷۷

نستعلیق

آثار مشابه