آثار‍ > خوشنویسی > چلیپا > دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

gallery

دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر

۱۳۸۳

نستعلیق

آثار مشابه