آثار‍ > خوشنویسی > قطعه > سوره‌ی یس

gallery

سوره‌ی یس

۱۳۷۷

نستعلیق

آثار مشابه