آثار‍ > خوشنویسی > ما ز میخانه عشقیم گدایانی چند

gallery

ما ز میخانه عشقیم گدایانی چند

۱۳۸۴

نستعلیق

آثار مشابه