آثار‍ > خوشنویسی > هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد

gallery

هر آنکه جانب اهل وفا نگه دارد

۱۳۸۲

نستعلیق

آثار مشابه