آثار‍ > خوشنویسی > چلیپا > دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

gallery

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد

۱۳۸۴

نستعلیق

آثار مشابه