آثار‍ > خوشنویسی > قطعه > در چشم بامدادان…

gallery

در چشم بامدادان…

۱۳۷۸

نستعلیق

آثار مشابه