آثار‍ > خوشنویسی > قطعه > سوره‌ی حمد

gallery

سوره‌ی حمد

۱۳۷۷

نستعلیق

آثار مشابه