آثار‍ > متفرقه > فرش > بیهودگی

gallery

بیهودگی

۱۳۹۱

فرش ۷۷ر۵ متری (۲۷۵*۲۱۰ سانتیمتر)

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه