آثار‍ > متفرقه > فرش > حرص

gallery

حرص

۱۳۹۱

فرش ۷۷ر۵ متری (۲۷۵*۲۱۰ سانتیمتر)

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه