آثار‍ > متفرقه > فرش > خود ۲

gallery

خود ۲

فرش ۷۷ر۵ متری (۲۷۵*۲۱۰ سانتیمتر)

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه