آثار‍ > متفرقه > فرش > عصبانیت ۲

gallery

عصبانیت ۲

۱۳۹۱

فرش ۷۷ر۵ متری (۲۷۵*۲۱۰ سانتیمتر)

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه