عکس، محمد احصائی، دهه‌ی ۱۳۹۰

اندازه: 4.7MB
فرمت: RGB-JPEG

عکس، محمد احصایی و «بیا تا گل برافشانیم»، ۱۳۹۵

670 KB
RGB-JPEG

عکس محمد احصائی ـ ۲، ۱۳۵۴

اندازه: 5.5 MB
فرمت: GRAYSCALE-JPEG

عکس محمد احصائی ـ ۱، ۱۳۵۴

اندازه: 362KB
فرمت: GRAYSCALE-JPEG

پرتره محمد احصائی (سیاه‌ و سفید)

اندازه: 2.2MB
فرمت: GRAYSCALE-JPEG

پرتره محمد احصائی (رنگی)

اندازه: 2.3 MB
فرمت: RGB-JPEG