نمایشگاه‌ها و حراج‌ها > حراج‌ تهران

۱۳۹۹ حراج‌ هنر مدرن ‌و معاصر ایران
«بدون عنوان» از مجموعه نجوای عشق، ۱۳۸۷ (۹ر۵ میلیارد تومان)

۱۳۹۸ حراج‌ هنر کلاسیک ‌و مدرن ‌ایران
«بدون عنوان»، ۱۳۹۶ (۸۵۰ میلیون تومان)

۱۳۹۷ حراج‌ هنر کلاسیک ‌و مدرن ‌ایران
«خداوندا مرا آن ده که آن به»، ۱۳۹۳ (۴۲۰ میلیون تومان)
«بدون عنوان»، ۱۳۹۱ (۶۰۰ میلیون تومان)

۱۳۹۶ حراج‌ هنر کلاسیک ‌و مدرن ‌ایران
«بدون عنوان»، ۱۳۹۳ (۷۰۰ میلیون تومان)

۱۳۹۵ حراج‌ هنر کلاسیک ‌و مدرن ‌ایران
«رقص آبی»، ۱۳۹۳ (۱ میلیارد تومان)
«بدون عنوان»، ۱۳۹۴ (۱۸۰ میلیون تومان)

۱۳۹۴ حراج‌ هنر کلاسیک ‌و مدرن ‌ایران
«از مجموعه الفبای ازلی»، ۱۳۹۰ (۳۴۰ میلیون تومان)
«مهر»، ۱۳۹۳ (۳۰۰ میلیون تومان)

۱۳۹۳ حراج ‌هنر مدرن ‌و معاصر ایران
«محبت»، ۱۳۹۲ (۵۸۰ میلیون تومان)
«حقیقت چیست؟»، ۱۳۹۲ (۳۶۰ میلیون تومان)