توصیفات > توصیف 2

«احصایی حرف‌های الفبا را با هم می‌آویزد، به هم گره‌شان می‌زند، روی هم انباشته‌شان می‌کند و زیباترین همنشینی‌های آن‌ها را می‌آفریند.»
ـ بهزاد حاتم