آثار‍ > الفبای ازلی > دهه‌ی ۱۳۵۰ > بدون عنوان

gallery

بدون عنوان

۱۳۵۴

۱۰۰*۱۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی شخصی

آثار مشابه