آثار‍ > الفبای ازلی > این گل ز بر همنفسی می‌آید

gallery

این گل ز بر همنفسی می‌آید

۱۳۸۴

نستعلیق

آثار مشابه