آثار‍ > کتابت > دیوان حافظ > روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

gallery

روشن از پرتو رویت نظری نیست که نیست

۱۳۸۹

نستعلیق

آثار مشابه