آثار‍ > کتابت > دیوان حافظ > نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی

gallery

نسیم صبح سعادت بدان نشان که تو دانی

۱۳۸۹

نستعلیق

آثار مشابه