آثار‍ > کتابت > دیوان حافظ > وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی

gallery

وقت را غنیمت دان آنقدر که بتوانی

۱۳۸۹

نستعلیق

آثار مشابه