آثار‍ > کتابت > دیوان حافظ > خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

gallery

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست

۱۳۸۹

نستعلیق

آثار مشابه