آثار‍ > کتابت > دیوان حافظ > مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

gallery

مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی

۱۳۸۹

نستعلیق

آثار مشابه