آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > آن

gallery

آن

۱۳۸۸

رنگ روغن روی ورق طلایی

۱۲۰*۲۰۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه