آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > ترکیب‌بندی

gallery

ترکیب‌بندی

۱۳۸۸

رنگ روغن روی بوم

۵۶۰*۲۷۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه