آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > محبت

gallery

محبت

۱۳۸۵

رنگ روغن روی ورق نقره‌ای

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه