آثار‍ > نقاشیخط‌ > دهه‌ی ۱۳۸۰ > محبت ۴۴

gallery

محبت ۴۴

۱۳۸۶

رنگ روغن روی بوم

۱۳۰*۱۳۰ سانتیمتر

مجموعه‌ی خصوصی

آثار مشابه